Het jaarlijkse Eurotox Congres

De naam Eurotox klinkt niet erg aangenaam. Eurotox is de afkorting voor de ‘Federation of European Toxicologists’ en de ‘European Societies of Toxicology’. Eurotox is eigenlijk een voortzetting van de oorspronkelijke ‘European Society for the Study of Drugs Toxicity’, een organisatie die in 1962 was opgericht in Zwitserland en die in 1963 reeds haar eerste wetenschappelijk congres hield in Parijs. Sindsdien heeft de organisatie haar werkveld verbreed en houdt zich nu bezig met toxicologie in het algemeen. Dat betekent dat deze vereniging tegenwoordig een voorname rol heeft met betrekking tot de wereldwijde milieuproblematiek. Eurotox ijvert dan ook voor een wereld die veilig is voor zowel mens als dier. De intentie is om de gezondheid van onze planeet te beschermen. Dit kan bereikt worden met wetenschappelijke onderzoeken (kennis vergaren) en educatie (kennis overdragen).

Lezingen en sessies

Om belangrijke kennis omtrent toxicologie over te dragen wordt elk jaar het Eurotox Congres gehouden. Bovendien worden er interessante cursussen aangeboden in het kader van educatie. Vorig jaar werd het 55e Eurotox Congres gehouden in de Finse hoofdstad Helsinki. De conferentie duurde maar liefst vier dagen. Lezingen werden verzorgd door onder meer professor Robert Barouki die verbonden is aan de Descartes Universiteit te Parijs. Hij hield een voordracht met de titel ‘Toxicology in the era of the exposome’. Met het begrip exposoom wordt aangegeven dat de natuurlijke omgeving in staat is om de gezondheid van mens en dier te beïnvloeden. Barouki pleit dan ook voor een schoon milieu en legt bovendien een link tussen een toxische omgeving en het ontstaan van kanker. Tijdens het congres werden bovendien talloze sessies aangeboden waaraan de congresgangers deel konden nemen. Tot slot was er doorlopend een tentoonstelling te bezichtigen.

Dit jaar zal het Eurotox Congres in de Deense hoofdstad Kopenhagen gehouden worden. Het thema zal zijn ‘Combined efforts in quest of safer chemicals & medicins’, een onderwerp dat zeer actueel is. Een van de gastsprekers die aanwezig zal zijn is prof. Martine Vrijheid, die verbonden is aan het Global Health Institute van Barcelona.

Het congres van Stichting Lezen

Stichting Lezen organiseert om de twee jaar een wetenschappelijk congres. De intentie van Stichting Lezen is om het lezen te bevorderen bij kinderen en jongeren, zodat ze er graag mee doorgaan als ze eenmaal volwassen zijn. Lezen is absoluut niet saai en het plezier in lezen moet dan ook gestimuleerd worden. In het verlengde hiervan ligt de literatuureducatie.

Leesmotivatie

Om het lezen te bevorderen bij kinderen of jongeren moeten allereerst de ouders of verzorgers, leerkrachten en bibliotheekmedewerkers enthousiast gemaakt worden voor het lezen (mochten ze dat nog niet zijn). Enthousiasme werkt namelijk aanstekelijk! Dat is een goeie reden voor Stichting Lezen om regelmatig wetenschappelijke congressen te houden. Het symposium van 2018 werd gehouden in het Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen. Het congresthema van die dag werd aangeduid met de prikkelende vraagstelling: ‘Hoe doe je dat, van je kind een gemotiveerd lezer maken?’. ‘s Morgens waren er enkele sprekers aan het woord, waaronder Prof. dr. Maarten Vansteenkiste, die verbonden is aan de Universiteit van Gent. ‘s Middags werden er deelsessies gehouden. Zo was er bijvoorbeeld een deelsessie over de leesbevordering thuis en een deelsessie over motiverend literatuuronderwijs. Dit jaar zal Stichting Lezen weer een congres organiseren om de liefde voor het lezen aan te wakkeren.

De Panama-conferentie

De Panama-conferentie wordt jaarlijks georganiseerd door onder meer de Universiteit van Utrecht. Panama heeft echter niets met het land in Midden-Amerika te maken. Panama is oorspronkelijk een afkorting van: Pabo Nascholing Mathematische Activiteiten. De Panama-conferentie staat dan ook in het teken van rekenen en wiskunde en is bedoeld voor professionals op dat gebied.

Reken- en wiskundeonderwijs

Het programma van de Panama-conferentie bevat elk jaar diverse (parallel)lezingen, presentaties en werkgroepen. Het laatste symposium vond al plaats in januari van dit jaar. Naast presentaties van onder meer Iris Verbruggen en Melinda Olthuis van de stichting Cito, en werkgroepen die werden geleid door onder andere Rob Lagendijk en Onno van Rijswijk van Uitgeverij Deviant, stond er ditmaal ook een recreatieve bezigheid op het programma: een spannende wiskundewandeling! De slotlezing ‘Cijfers liegen niet’ werd dit jaar verzorgd door Geeke Bruin-Muurling, die technische wiskunde heeft gestudeerd aan de universiteit van Delft. De lezing is hier na te lezen.

In 2016 bestond het Panama-project 35 jaar en werd er een speciale bundel uitgebracht met de titel ‘Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw’. De bundel bevat bijdragen van onder meer Ed de Moor, die in 1981 de Panama conferentie oprichtte.

Het Onze Taal congres

Het Genootschap Onze Taal, dat in 1931 opgericht is door enkele taalpuristen, is in de loop van de jaren een omvangrijk gezelschap geworden voor liefhebbers van de Nederlandse taal. De taalvereniging telt inmiddels meer dan 25.000 leden, die tienmaal per jaar het tijdschrift ‘Onze Taal’ in de brievenbus ontvangen, hoewel het tijdschrift nu ook digitaal kan worden gelezen. Naast het tijdschrift beschikt het genootschap sinds 1997 over een uitgebreide website, waar enorm veel informatie over de Nederlandse taal kan worden verkregen.

Een tweejaarlijkse taaldag

Al sinds 1955 houdt de Nederlandse taalvereniging om de twee jaar een congres, waarbij elke keer interessante gastsprekers aanwezig zijn. Zo werd er vorig jaar een Onze Taal symposium gehouden in het Beatrix theater te Utrecht. Deze taaldag vormde zich rond het thema ‘Moedertaal, de taal van je leven’ en er werd een boeiend programma gepresenteerd, waaronder lezingen, columns, een taalquiz en de mogelijk om te discussiëren. Bovendien was er een informatiemarkt aanwezig.

Het programma van 2019

Het thema van het congres werd onderverdeeld in drie secties. Tijdens de eerste sectie ‘Opvoeden in taal’ gaf prof.dr. Elma Blom, die als hoogleraar verbonden is aan de Universiteit van Utrecht, een lezing. Gedurende de tweede sectie ‘Moedertaal in het onderwijs’ was het Hans Bennis die een voordracht hield. Bennis is de afgelopen drie jaar Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie geweest. Tijdens de laatste sectie ‘Wie verstaat mijn moedertaal?’ werd de lezing verzorgd door taalkundige Sterre Leufkens. Naast deze voordrachten was er een column van de filosofe Daan Rovers, een debat onder leiding van Frits Spits en een debat over standaardtaal dat geleid werd door Marc van Oostendorp. Tussendoor werd het programma opgevuld met Nederlandstalige muziek van Thijs Boontjes.

Het ISA World Congress of Sociology

ISA staat voor International Sociological Association en is opgericht in 1948. Deze vereniging is gekoppeld aan de faculteit Politieke Wetenschappen & Sociologie van de Complutense Universiteit te Madrid. De sociologische vereniging houdt om de vier jaar een wetenschappelijk congres.

Interessante thematiek

Het eerste ISA Wereldcongres werd in 1950 gehouden in Zwitserland. Het derde congres werd in 1956 georganiseerd in Amsterdam. Het congresthema luidde toen ‘De problemen van de sociale wetenschappen in de 20e eeuw’. De thematiek van de conferenties zijn in de loop der jaren steeds interessanter geworden. In 2014 werd het congres in de Japanse stad Yokohama gehouden en werd de sociale ongelijkheid in de wereld besproken. De conferentie van 2018, die gehouden werd in Toronto, stond in het teken van macht, geweld en (on)rechtvaardigheid. ISA-congressen duren doorgaans zeven dagen, die vol geboekt zijn met onder meer lezingen en sessies. Het komende symposium zal in 2022 in Melbourne (Australië) plaatsvinden. Hoewel het thema van deze conferentie al bekend is en ‘Resurgent Authoritarianism’ luidt, is het programma nog niet definitief ingevuld. Maar in elk geval zullen de recente verwikkelingen van religie, politiek en economie door een sociologische bril worden bekeken én besproken.

excellent